Streszenie prac 2

Napisał: Thoro, dnia 2011-04-30 18:21:33

Przerywaj?c niestety ju? u nas standardowy brak wie?ci Orcwarror na ?amach forum theModders.org opublikowa? nowy zestaw screenów wraz z obja?nieniem wprowadzonych zmian i nowo?ci. Materia?y do obejrzenia pod poni?szym linkiem.

Streszczenie Prac 2 @ theModders.org

Streszenie prac

Napisał: The Modders, dnia 2011-02-11 15:17:54

Ostatnimi dniami dzieje si? u nas sporo. Wiedz? o tym Ci, którzy regularnie odwiedzaj? nasz dzia? na theModders.org, czy te? zaprzyja?niony portal Gothic Site. Dla wszystkich innych prezentujemy równie? tu ma?y skrót tego co ostatnio uda?o si? opracowa?.

http://ifotos.pl/img/CZNIGHT2_hhnnhee.jpg


"Jak widac noc w CZ ma ma?o wspólnego z t? z G1 czy nawet G2, niebo jest du?o bardziej gwia?dziste, zreszt? tak powinno by? w czasach kiedy sztuczne ?wiat?o na planecie praktycznie nie istnia?o, w ka?dym razie, mo?na te? zauwa?y? ?e noc jest ciemniejsza, wi?c tym razem przyda si? pochodnia do nocnej eksploracji."

Dla lepszego porównanie prezentujemy równie? screen z Gothic 1.

http://image.gamespotcdn.net/gamespot/images/2001/pc/featurepreviews/gothic/gothic_790screen013.jpg

Za pomoc? drobnych zmian uda?o si? poprawi? równie? ostro?? wy?wietlanych tekstur. Nie jest to jednak koniec zmian graficzno pogodowych, które szerzej powinny zosta? zaprezentowane przy okazji publikacji kolejnego wideo. Jego g?ównym atutem powinny by? jednak dwie ca?kowicie nowe autorskie lokacje

.http://ifotos.pl/img/AABrakAA_hpapnaw.jpg

Progress

Napisał: The Modders, dnia 2011-01-19 22:25:16

http://i55.tinypic.com/20fx114.jpg

Nowy Gameplay

Napisał: Orcwarrior, dnia 2010-12-26 16:01:02

Po d?ugiej przerwie The Modders powraca z kolejnym materia?em, tym razem jest to surowy gameplay prosto z gry trwaj?cy a? 6 minut.
Klip przedstawia przebieg jednego z zada? w modyfikacji, okazyjnie prezentuje te? kilka nowo?ci jak kompas, paski "kinowe" podczas dialogów oraz warianty pogodowe (tu zamglenie, szarówka). Jako t?o przygrywaj? fragmenty utworów Autorstwa Triple.

Zapraszamy do ogl?dania w najwy?szej jako?ci.
@YouTube

Kolejna zapowied? w "mediach"

Napisał: Thoro, dnia 2010-08-19 22:40:15

Mimo, ?e od bogatych akcji promocyjnych min??o ju? wiele czasu to zainteresowanie wokó? Czas Zap?aty zdaje si? wydawa? nadal silne za co bardzo dzi?kujemy. Ostatnio w obr?bie nowopowsta?ego serwisu gryinfo.com trudni?cego si? tematyk? amatorskich modfikacji dla gier ukaza?a si? kolejna ju? zapowied? projektu. Niestety, dla osób czynnie ?ledz?cych nasz projekt mo?e okaza? si? ona niczym interesuj?cym w ?wietle obecnych ju? informacji. Problem dodatkowo pog??biaj? bardzo stare screeny w ?aden sposób ju? nie oddaj?ce tera?niejszego wygl?du naszej pracy. Wielka szkoda, poniewa? zawsze jeste?my otwarci na wspó?prac? z redaktorami s?u??c informacj? jak i specjalnie na t? okazje przygotowanym "pakietem prasowym" obwitym we wszelkie materia?y graficzne ;). Rzeczony tekst przeczytacie tutaj: http://mody.gryinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:czas-zapaty-zapowied&catid=4:modyfikacje&Itemid=48

Korzystaj?c z okazji warto równie? odnotowa? krótk? wzmiank?, jaka ju? pewen czas temu pojawi?a si? o nas w serwisie Insimilion: http://crpg.iml.pl/?page=pokazwiesc&id=3717&light=czas%20zap%B3aty Bardzo dzi?kujemy.